Syfte och metoder

Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att öka psykologiskt välbefinnande och mentala resurser hos finländska skolelever genom helhetsinriktade skol- och föräldrainterventioner.

Utöver det är syftet även att öka välbefinnandet hos föräldrar och skolpersonal. På så sätt skapas en möjligast god uppväxtmiljö för barnen samtidigt som även de vuxna deltagarna motiveras att delta för sitt eget välbefinnandes skull.

Metoderna baserar sig på ny forskning inom området positiv psykologi.

För att åstadkomma hållbara resultat är det viktigt med interventioner som förankras i barnens näromgivning och hos viktiga vuxna runt barnen. Den viktigaste rollen intar föräldrarna, men andra viktiga vuxna för barn i lågstadieåldern är lärare och övrig skolpersonal.

Alltför ofta glöms eftermiddagspersonal bort, trots att barnen under sina första skolår kan tillbringa mer tid med dem än med sina lärare. Då vi vill utpröva fungerande och effektiva insatser för att stärka barns välbefinnande är det dessutom viktigt att använda sig av vetenskapligt hållbara metoder.

För utvärdering och analys används mångsidiga tekniker: fysiologiska mätningar av stress och hälsa, mätningar av upplevelser och problemlösningsförmåga i nuet samt frågeformulär till barn, föräldrar och skolpersonal.