Vår forskning

Studera Starkt handlar om att öka välbefinnande och resurser hos studerande i finlandssvenska gymnasier genom beprövade metoder och forskning i positiv psykologi. Interventionen tar formen av en gymnasiekurs och går av stapeln hösten 2020.

Positiv skola var en intervention som riktade sig till all skolpersonal inkl. lärare, vaktmästare, sekreterare, kökspersonal och eftermiddagspersonal. Fokus låg på områden inom positiv psykologi som stärker psykologiskt välbefinnande. Både personalens och elevernas välbefinnande betonades. Resultaten kommer att publiceras under 2020-2022. Positiv skola genomfördes under läsåret 2017-2018.

Positiv undervisning var ett program för elever i årskurs 5 och 6. Programmet omfattade teman som positivt ’mindset’, en positiv riktning i livet, positiva relationer, ett positivt jag, förmåga att ta vara på positiva känslor samt fysisk hälsa. Positiv undervisning genomfördes läsåret 2016-2017. Resultaten kommer att publiceras under 2020-2022.

Positivt föräldraskap strävade till att stärka välbefinnande i familjevardagen genom att öka föräldrars medvetenhet om sina egna och sina barns styrkor och goda sidor. Fokus låg också på att lära ut systematiska sätt att arbeta med styrkor i vardagen för att utveckla sin och barnens potential. Interventionen ordnades i Helsingfors och Åbo under 2016-2018. Resultaten kommer att publiceras under 2020-2022.

Tweens riktade sig till ungdomar i åldern 11-14 som upplever nedstämdhet, oro eller ångest. Syftet med interventionen var att stärka både ungdomarnas och deras föräldrars välbefinnande samt att förbättra familjedynamiken genom att stärka resurser och självkänsla. Tweensgrupperna ordnades under åren 2018-2019. Resultaten från studien kommer att publiceras under 2021-2023.